Quy chế tuyển sinh

Quyết định về việc giao nhiệm vụ cho các cơ sở giáo dục đại học chủ trì tổ chức cụm thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Giao nhiệm vụ cho các cơ sở giáo dục đại học chủ trì 
tổ chức cụm thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 02/2016/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại công văn số 743/VPCP-KGVX ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông và sử dụng kết quả để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016 và công văn số 43157/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh hệ cao đẳng;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho các cơ sở giáo dục đại học (có danh sách kèm theo) nhiệm vụ chủ trì tổ chức các cụm thi của Kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia dành cho các thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh vào đại học, cao đẳng năm 2016. 

Điều 2. Các cơ sở giáo dục đại học có tên trong Điều 1 có nhiệm vụ tổ chức kỳ thi, chấm thi, chấm phúc khảo; trường đại học chủ trì cụm thi in Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh, thông báo kết quả thi và báo cáo dữ liệu kết quả thi về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định của Quy chế thi THPT quốc gia.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các đại học, học viện và Hiệu trưởng các trường đại học có liên quan; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   

 

 Tập tin đính kèm: 769-QÐ-BGDDT.pdf

Các tin khác