Quy chế tuyển sinh

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi Trung học phổ thông Quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư số 02/2016/TT-BGDĐT: V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi Trung học phổ thông Quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tập tin đính kèm: 02_2016_TT_BGDDT.pdf

Các tin khác